Điều kiện hoàn trả học phí khi du học Singapore

Tình huống nào sinh viên được hoàn trả học phí khi không thể tiếp tục theo học ở Singapore?  Có những ràng buộc nào khi sinh viên nghỉ học?

singapore-du-hoc

Hỏi: Tôi có một việc gia đình khẩn cấp và phải tạm dừng việc học tập. Trường tư nhân của tôi sẽ hoàn trả học phí của tôi?

Về mặt pháp luật, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện đã ghi trong hợp đồng sinh viên mà bạn đã ký, bao gồm chính sách hoàn trả học phí ghi trong hợp đồng. Hãy luôn luôn xem xét hợp đồng sinh viên một cách cẩn thận và chỉ ký hợp đồng khi bạn đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện ghi trong hợp đồng. Thông thường sinh viên phải thông báo bằng văn bản trước ngày khai giảng ít nhất 30 đến 60 ngày. Trong trường hợp đang học mà dừng thì hầu như không được hoàn học phí của khóa đang học.

Hỏi: Hiện tôi đang theo học tại một trường tư, trong đó:

Tình huống 1: Tôi đã nộp tiền học phí, nhưng chưa ký Hợp đồng sinh viên. Nếu tôi chọn dừng khóa học, tôi sẽ được hoàn trả lại tiền.


Tình huống 2: Tôi chưa ký Hợp đồng sinh viên và cũng chưa nộp tiền học phí. Nếu tôi chọn dừng khóa học, tôi sẽ không phải nộp tiền học phí.

Khi đăng ký theo học bất kỳ khóa học nào tại một trường tư, sinh viên nên đảm bảo rằng các chi tiết liên quan đến (các) khóa học và học phí được trình bày rõ ràng trong một thỏa thuận hoặc hợp đồng với trường. Khi (các) khóa học kéo dài hơn hai tháng, tất cả các trường tư đều phải ký Hợp đồng sinh viên với sinh viên và đảm bảo rằng Hợp đồng sinh viên đáp ứng các yêu cầu trong Điều lệ Giáo dục Tư nhân.

Tình huống 1:
Nếu bạn đã nộp một phần hoặc toàn bộ học phí nhưng chưa ký Hợp đồng sinh viên, bạn và trường sẽ được xem là đã bị ràng buộc bởi một hợp đồng, dựa trên các chính sách và quy trình đã công bố của trường.

Nếu bạn không muốn tiếp tục với (các) khóa học, quyền được hoàn trả tiền học phí của bạn sẽ phụ thuộc vào chính sách hoàn trả của trường, như đã trình bày trong các chính sách và quy trình đã công bố của trường hoặc mẫu hợp đồng sinh viên, nếu có.

Tình huống 2:

Nếu bạn chưa nộp tiền học phí (một phần hoặc toàn bộ) nhưng đã bắt đầu vào học các lớp, bạn có thể được xem là đã bị ràng buộc bởi một hợp đồng với trường dựa trên các chính sách và quy trình đã công bố của trường. Tuy nhiên, trường có toàn quyền quyết định có chấp nhận hợp đồng đó giữa bạn và trường hay không. Bạn sẽ phải nộp tiền cho (các) khóa học theo các chính sách và quy trình đã công bố của trường, nếu trường chấp nhận rằng giữa trường và bạn có một hợp đồng theo các cách như sau:

  • i.  Trường yêu cầu bạn ký vào một Hợp đồng sinh viên;
  • ii.  Trường yêu cầu bạn nộp tiền học phí; và/hoặc
  • iii. Trường gửi hóa đơn đến bạn yêu cầu thanh toán tiền học phí

Nếu bạn không muốn tiếp tục với (các) khóa học, quyền được hoàn trả tiền học phí của bạn sẽ phụ thuộc vào chính sách hoàn trả của trường, như đã trình bày trong các chính sách và quy trình đã công bố của trường hoặc mẫu hợp đồng sinh viên, nếu có.

Theo CPE (Hội đồng giáo dục ngoài công lập Singapore)

Đăng ký tư vấn du học