Giáo dục Singapore

Hệ thống Giáo dục Singapore

Hệ Thống Giáo Dục Singapore – hệ thống hàng đầu thế giới

Singapore là quốc gia coi trọng giáo dục, từ chính phủ cho đến người dân đều đặt kiến thức lên hàng